/ 2 نظر / 11 بازدید
رها

ما را رها کنید در این رنج بی حساب با قلب پاره پاره و با سینه ای کباب...

رها

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما